СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ “Св. Св. Кирил и Методий ” гр. Димово бе  одобрено за участие в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

  Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

   В рамките на проекта на училището ни бяха предоставени технически устройства за подпомагане на обучението, бяха проведени  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 

  Проектът  се осъщести в следните дейности:

Дейност 1: Училището получи 6 броя лаптопи за педагогически специалисти и 12 броя за ученици

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда се реализира в 15 групи и бяха обучени 79 ученици.Раководители на групите бяха г- жа Цветанка Георгиева и г-н Тодор Николов

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда се реализира в 2 групи и бяха обучени 10 педагогически специалисти от училището.Обучението се проведе от г-жа Цветанка Георгиева

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)-4 групи, обучени 25 родители.