СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Условия за прием

 

           Приемът на децата в първи клас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образовние и Наредбата за финансиране на институциите в системата на преучилищното и училищното образование.

 

От ЗПУО

Чл.142. (1) Учениците постъпват в държавните и в общинските училища на местата, определени с училищния,  сдържавния и с допълнителния държавен план-прием.

(2) Училищният план - прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап, сизключение на случаите по ал. 3, т. 5,  а за вечерните училища ,специалните училища, училищата към местата за лишаване от свобода и за българските училища в чужбина-  и за първия от класовете на етапите от средната степен на образование. Този брой може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните ученици.

 

            Условия за прием на ученици в първи клас:

  1. В първи клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Димово постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено Удостоверение за завършен подготвителен клас.
  2. Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, входирано в канцеларията на училището.
  3. Подаването на заявления за приемане в първи клас за нова учебна година става на място в училище или по електонен път.