СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Мисия и визия

 

 

 МИСИЯ

 

  1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в училище в съответствие с изискванията на ЗПУО
  2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност
  3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
  4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
  5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
  6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
  7. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
  8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

 ВИЗИЯ

 През следващите четири години СУ „Св. св. Кирил и Методий”:

- Ще осъществява целенасочен процес на управление на качеството на образователната услуга съобразно държавните образователни стандарти за придобиване на устойчиви знания, умения, компетентности

- Ще създава условия за развитие на педагогическите кадри, повишаване на професионалната им подготовка и квалификация

- Ще разработва и прилага съвременни програми за избираеми и факултативни форми в съответствие с потребностите и интересите на учениците

- Ще удовлетворява интересите и потребностите на  ученици и родители за целодневна организация на учебния ден при спазване на необходимите санитарно-хигиенни норми, материални и човешки ресурси

- Ще продължи развитието и модернизирането на материалната база и естетизирането и хуманизирането на училищната образователна среда

- Ще предоставя равни възможности, приобщаващо и подкрепящо образование на децата и учениците

- Ще продължи да развива програми за превенция на отпадането и ре интегриране на деца и ученици в процеса на училищното образование

- Ще утвърждава здравословен начин на живот. Ще продължи да утвърждава училището като безопасно място за обучение, възпитание и труд

- Ще изгражда позитивен организационен климат чрез създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношение на загриженост между всички участници в процеса на образование

- Ще разработи правила, мерки и подходи за утвърждаване на позитивна дисциплина и предоставяне на възможности за усвояване на добри поведенчески модели от учениците спрямо себе си и останали, превенция на насилието и проблемното поведение

- Ще продължи процеса на търсене, въвеждане и прилагане на нови модерни педагогически технологии