СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Самостоятелна форма на обучение

От Закона за предучилищно и училищно образование

 

Чл.112.(1) В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12,ал.2;

3.ученици с изявени дарби;

4.лица, навършили 16години.

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал.2,т.1.

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

(5) Учениците по ал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т.2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т.2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал.6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.

Записването на учениците в самостоятелна форма на обучение става след подадено заявление до директора - свали :

  1. Заповед и график СФО януари 23-24
  2. Заповед и график СФО- м.02 2023
  3. Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение
  4. Заявление за явяване на сесия
  5. Правила СФО
  6. Заявление от дневна в самостоятелна