СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Материална база

 

        Сградата на училището е санирана, с PVC дограма, с ламиниран паркет, с енергоспестяващо осветление, с нова парна инсталация. Учениците се обучават в светли и уютни класни стаи и два кабинета- кабинет по природни науки, и компютърен кабинет. За обучението на учениците със специални образователни потребности е изграден отделен ресурсен кабинет. За провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт училището разполага с голям физкултурет салон, с обновена подова настилка. По одобрен проект на училището по национална програма "Осигуряване на съвременна олбразователна среда" през учебната 2021 / 2022 година бяха изградени още две помещения- игротека за занимания по интереси в групите за ЦОУД в начален етап и модерно обзаведена, и богата училищна библиотека. По същата национална програма през учебната 2022/ 2023 година изградихме и игротека за групата за ЦОУД в прогимназиален етап.Училището разполага и с отделен медицински кабинет. За подкрена на децата в равностойно положение, училището разполага с изградена рампа.

      В работата на училищния екип водеща роля имат животът, здравето, образованието и възпитанието на учениците.