СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Документи

 

2023-20024

 

 

2022-2023

Прикачени документи

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ СРОК -2022-23 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО /2020- 2024/
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА
ПРОГРАМА ЗА ОБХВАТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Закон за младежта
Закон за предучилищното и училищното образование