СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Обществен съвет

 

От Закона за предучилищно и училищно образование


ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ


Чл.265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава общественсъвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Чл.266. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия органи най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция .В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора  на  детската  градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществениясъвет.

(3) Представителите  на  работодателите  се  определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

(4)Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5)Членовете на обществения съвет се определят за срок не по - дълъг от три години.

Чл. 267. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най - малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските градини участва и представител на настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на
синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

 

Състав на обществения съвет:

Председател: Петрана Рангелова - представител на финанасиращия орган - заместник кмет на община Димово

Членове:

Калоян Иванов - представител на работодателите - Съюз за стопанска инициатива" - Видин

Елена Начева - родител

Вероника Велкова - родител

Наташа Стаменова - родител